logoPaweł Cibis.pl

Zasady zaliczenia ćwiczeń

Kolokwium w formie testu na 8. zajęciach. Zakres materiału podam z przynajmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. W ocenie końcowej uwzględnione zostaną punkty z aktywności na zajęciach. Aktywność ta jest całkowicie dobrowolna - w końcu to w Waszym interesie:)

Z kolokwium można otrzymać max 30 pkt. (15 zadań punktowanych po 2 lub 0 pkt.) i będzie to traktowane jako 100%. Do sumy punktów z kolokwium dodane zostaną punkty z aktywności na ćwiczeniach. Na kolokwium będzie można mieć ze sobą wzory (w postaci wzór + tytuł wzoru), skserowane tablice statystyczne (obowiązkowo!) oraz kalkulatory.

 

Osoby, które uzyskają mniej niż 17 punktów mają prawo do poprawki kolokwium (maksymalnie na ocenę db) w wyznaczonym przeze mnie miejscu i terminie. Poprawka będzie polegała na powtórnym napisaniu kolokwium (oczywiście zadania się zmienią).

 

Osoby, które uzyskają zaliczenie, ale zabraknie im 1 punktu do wyższej oceny mają prawo zdawania na tę ocenę w wyznaczonym przeze mnie miejscu i terminie. Poprawka taka będzie polegała na rozwiązaniu jednego lub kilku zadań, ewentualnie krótkiej dopytce.

 

W przypadku sporej rozbieżności pomiędzy wynikiem z kolokwium a aktywnością na zajęciach (tzn. niskiej ilości punktów zdobytych na kolokwium przy wyróżniajacej się aktywności na zajęciach) mogę takiej osobie zaproponować zdawanie na wyższą ocenę. Ocena i forma poprawki będzie zależała od postawy na zajęciach.

 

Uprzedzam, że rezerwuję sobie możliwość wprowadzenia modyfikacji do ww. zasad (poza punktami z aktywności). O wszystkim będziecie na bieżąco informowani.

 

Ostateczna ocena z ćwiczeń będzie średnią arytmetyczną obliczoną z ocen cząstkowych z moich zajęć oraz z ćwiczeń poświęconych badaniom operacyjnym. Jeżeli uzyskana w ten sposób średnia będzie się wahała pomiędzy dwiema ocenami, zostanie zaokrąglona w stronę oceny cząstkowej z części ekonometrycznej (liczy się bardziej, ponieważ ma większy wymiar czasowy).

 

Zakres materiału na kolokwium

Zasady zaliczenia laboratoriów

Projekt zaliczeniowy + obecność na 4 zajęciach (w tym 3 pierwszych)

Ocena cząstkowa zostanie wystawiona na podstawie projektu oddanego w wyznaczonym przeze mnie terminie.

Ocena końcowa (ekonometria + badania operacyjne) jest obliczana tak samo, jak w przypadku ćwiczeń.

Wymagania i opis projektu

Oceniany jest każdy element projektu. W sumie można dostać 30 pkt + ewentualne punkty dodatkowe za coś specjalnego. Następnie punkty korygowane są o bonus/karę za termin oddania projektu oraz o ewentualną karę za nieobecności na zajęciach. W ten sposób powstaje ocena punktowa przeliczana na procentową. Ocena ta może zostać jeszcze skorygowana modyfikatorami za wyróżniającą się formę, niesamodzielność lub w wyjątkowej sytuacji za coś innego.